Vragen? Bel ons:

+31 85 0250500

 

Omdat prima niet goed genoeg is!

Mail ons uw briefing

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN LOUTER PROMOTIONS.
Artikel 1. Aanbod en aanvaarding
1.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding inhouden.
1.2 Indien onze offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de koper wordt aanvaard, hebben wij het recht
ons aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Artikel 2. Totstandkoming van overeenkomsten, annulering
2.1 Overeenkomsten komen met ons tot stand door de schriftelijke bevestiging van een bij ons geplaatste order of
door de daadwerkelijke levering van de goederen.
2.2 Het annuleren van aan ons verstrekte opdrachten is slechts mogelijk tot uiterlijk het moment dat een opdracht
door ons is bevestigd. Na dat tijdstip is in alle gevallen de overeengekomen verkoopprijs verschuldigd.
Artikel 3. Prijzen
3.1 Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW en in Euro's (EURO). Alle prijsopgaven geschieden
onder voorbehoud van prijswijzigingen.
3.2 Bij een orderbedrag hoger dan EURO 550,00 (inclusief BTW) wordt 50% van het totaal orderbedrag bij
opdrachtbevestiging als aanbetaling in rekening gebracht. E.e.a. tenzij anders overeengekomen, de aangegeven
betaalwijze in onze offerte bij de betreffende opdracht is hierbij bepalend.
3.3 Wij behouden ons het recht voor om in geval van zetfouten in prijslijst, catalogus, op internet, alsmede in
offertes onze juiste prijs te handhaven.
Artikel 4. Levering
4.1 Bij een orderbedrag hoger dan EURO 550,00 (exclusief BTW) voor Nederland en EURO 700,00 voor Belgie,
geschiedt levering franco 1 adres in Nederland of België, waarbij wij ons het recht voorbehouden 10% méér of
minder te leveren. Het daadwerkelijk geleverde aantal wordt in rekening gebracht.
Artikel 5. Tijdstip van levering
5.1 Overeengekomen leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 6. Overmacht
6.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan iedere van de wil van de partijen onafhankelijke c.q.
onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door koper niet meer van
ons verlangd kan worden. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: transportmoeilijkheden, brand, stakingen,
overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, de omstandigheid dat één onzer leveranciers niet, niet tijdig of niet
behoorlijk aan ons levert.
6.2 Indien naar ons oordeel de overmachtssituatie van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering
van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer
zal voordoen.
6.3 Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kan de koper met ons een regeling treffen
over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
Artikel 7. Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen netto na factuurdatum zonder enige korting of schuldvergelijking.
7.2 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en
vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening
betrekking heeft op latere facturen.
7.3 Kosten in verband met de betaling, zoals de door de bank in rekening gebrachte kosten bij het betalen van
het factuurbedrag zijn voor rekening van de koper.
7.4 Bij overschrijding van de betalingstermijnen is koper van rechtswege in verzuim en zijn wij gerechtigd
tenminste de wettelijke rente in rekening te brengen met een minimum van 1% per maand.
7.5 Incassokosten en alle andere uit wanbetaling van de koper voortvloeiende
kosten, waaronder kosten van een advocaat en/of deurwaarder komen voor rekening van de koper.
Dr. Kuyperstraat 13 | 2991 GB Barendrecht KvK: 66332362
M + 31 642772812 | T +31 180 547690 BTW/VAT NL178714690B01
www.louterpromotions.nl IBAN NL07INGB0007347062
info@louterpromotions.nl BIC/SWIFT INGBNL2A
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud/promotie
8.1 Goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling inclusief eventuele verschuldigde kosten en rente
heeft plaatsgevonden.
8.2 Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op koper is overgegaan mag deze de zaken niet
verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale
uitoefening van zijn bedrijf waarbij koper zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een
eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde artikel.
8.3 Louter Promotions houdt het meest uitgebreide recht het door haar verkochte voorwerp inclusief het erop
aangebrachte logo, merknaam, enz. af te beelden en te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden, in de
breedste zin van het woord, dit zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij uitdrukkelijk anders
schriftelijk overeengekomen, dit zelfs zo haar medecontractant of de eindbestemmeling intellectuele rechten
zouden houden op het voorwerp, de publicitaire boodschap of de afbeelding als dusdanig.
Artikel 9. Reclames
9.1 Koper dient tijdig en behoorlijk te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de verkoopovereenkomst
voldoen. Uiterlijk binnen 2 werkdagen na aflevering van de zaken dient koper ons schriftelijk op de hoogte te
brengen van eventuele gebreken in de door ons geleverde zaken.
9.2 In geval van gegronde en naar behoren ingediende klachten zijn wij, zulks ter onzer keuze, slechts verplicht
tot aflevering van het ontbrekende, verlening van een prijskorting, herstel van afgeleverde zaken, vervanging van
afgeleverde zaken of restitutie van de verkoopprijs tegen teruggave van
de afgeleverde zaken.
9.3 Wij zullen deze keuze binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht doen en onze verplichtingen alsdan
binnen redelijke termijn nakomen; bij gebreke hiervan is de koper bevoegd tussen onze bovengenoemde
verplichtingen te kiezen.
Artikel 10. Beëindiging
10.1 Ingeval koper enige verplichtingen op grond van een met ons gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk of
niet op tijd nakomt, alsmede in geval van zijn faillissement of aanvraag van surseance van betaling, stillegging,
overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of enige andere belangrijke wijzigingen in zijn financiële omstandigheden
zijn wij gerechtigd zonder enige sommatie, ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter de uitvoering van de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
10.2 In dergelijke gevallen zijn alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar, een en ander onverminderd
onze overige rechten op grond van de overeenkomst en de wet.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade
van welke aard ook - zoals directe of indirecte schade, bedrijfsschade of schade aan personen, schade aan
roerend of onroerend goed - zowel bij de opdrachtgever als bij derden.
Artikel 12. Toepasselijk recht
12.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het
Nederlands recht van toepassing.

 

Back to top